About us


Index Om os/About us Redskaber/Tools Lidt historie Workshops Mønstre/Patterns Galleri Links .english flag - link to english text


Billede af Aage, taget ved Tønder Kniplefestivalen 2001, Tønderkurset.
Billede fra Tønderkursus efter Kniplefestivalen i Tønder, 2001.
Om Aage - Mænd knipler også!
Som barn var jeg altid interesseret i, hvordan ting blev fremstillet, og da jeg er ud af en kreativ familie, blev min nysgerrighed altid opmuntret.
Da jeg som 17-årig var jeg på sommerferie hos min tante Anna på Langeland, og da jeg der så et kniplebræt bad jeg hende vise mig, hvordan man knipler. Hun lærte mig de første to slag, og da jeg rejste hjem, havde jeg kniplet 15-20cm på hendes knipling.
Vel hjemme igen lavede jeg selv mit første kniplebræt af diverse bræddestumper, stofrester, tekno-dele og kaffedåselåg, og jeg har siden hyldet det princip, i videst omfang selv at fremstille mine redskaber.
Jeg lånte alle mulige bøger om knipling på biblioteket, og lærte mig selv flere slag og nye teknikker.
Som ung blev jeg uddannet som radiotelegrafist, og jeg sejlede langfart i 16 år, hvorefter jeg fik stilling i land. I årene til søs blev det ikke til så meget med kniplingen, men efter jeg gik i land tog jeg det gamle kunsthåndværk op igen, og i de sidste 10-12 år har det næsten taget overhånd.
I årene 1999-2001 gennemgik jeg uddannelsen til kniplelærer hos VUC-Vestsjælland med Tinne Hansen, Rødding, som lærer, og jeg tilbyder nu undervisning på aftenskole samt diverse special-kurser.
Jeg interesserer mig især for flanderske kniplinger som f.eks. Binche og Moderne Flandersk, men selvfølgelig har også de danske Tønderkniplinger min interesse foruden Bedfordshire og meget andet.

Billede af Arne, taget ved Tønder Kniplefestival 2001
Billedet er taget på Kniplefestivalen i Tønder, 2001.
Om Arne - en kniplehistorie!
Allerede da jeg var 12-13 år, blev jeg præsenteret for et kniplebrædt. Jeg blev spurgt, om jeg ikke havde lyst til at få brædtet, samt instruktion i brugen? Desværre havde jeg "nok" bragt for meget med hjem lige på det tidspunkt - jeg kunne i hvert fald forstå, at det vist ikke var "særligt fornuftigt", at komme slæbende med et kniplebrædt lige på det tidspunkt - så det blev desværre ikke til noget! Min farmor og min far havde meget skudsikre regler for hvad jeg kunne og ikke kunne "komme slæbende med"! ;-)
Da jeg igen bliver præsenteret for "kniplebrædtet" er jeg midt i 40'erne, og det går lidt nemmere. Godt nok, er det ikke det helt store jeg får lavet, men interessen vokser. Især interessen for teknikken i sig selv, redskaberne, men også historien og den måde selve knipleteknikken har udviklet sig på.
Min produktion er stadig ikke så stor, især fordi min gigt gør at jeg engang imellem ikke kan bruge fingrene - men så læser jeg desto mere. Især Internettet er blevet en rigtig god informationskilde - både for god og skidt information. Jeg "kigger" også meget gerne på kniplinger.........
Desuden synes jeg at "show knipling" er en rigtig god måde, at komme til at snakke med "interesserede" på.
Favoritter: Schneeberger, Idrija, Russisk, Billed, Tjekkisk, Fri og anderledes kniplerier.

Billede af Aage og Arne, på Karlsbroen i Prag, sommeren 2000 Om Os!
Nogle er computernørder!
Andre er kniplenørder!
Vi er begge dele.
Her er et billede af os begge, hvor vi står på Karlsbroen i Prag, Tjekkiet.
Hvorfor nørder??
Joh, fordi vi altid får støvet et eller andet med kniplinger op, når vi er på ferie, eller bare i en anden del af landet.
Ferien 2000, var vi fx. i Erzgebirge (m. Schneeberg, Annaberg, Schwarzenberg og Königswalde) - og det lykkedes os skam at se masser af kniplinger........
I Prag var det mest huse og Art Nouveau vi så - men så kørte vi da bare til Vamberk i den østlige del af Tjekkiet - der så vi ------- jo, kniplinger ;-)

english flag - for the english translation English translation
About Aage - Men make lace too!
As a child I was always interested in, how things were done, and being out of a creative family, my curiosity was always encouraged. When I was 17 years old, I was on vacation with my aunt Anna on Langeland, and when I saw her roller pillow, I asked her to show me, how to make lace. She taught me the first two stitches, and when I went home, I had made 15-20 cm on her lace.
Being home again, I made my first roller pillow from scratch, and since then I've had the notion, always to make my own tools, if possible.
I lent lots of books about lace from our local library, and I taught myself more stitches and new techniques.
As a young man I had an education as a radio operator, and I sailed as Sparks for the next 16 years. Then I had a job ashore, also as a radio operator.
During the years at sea, I didn't make much lace, but after going ashore I started again, and the last 10-12 years it has escalated. In the years 1999-2001 I had an education as lace teacher, Tinne Hansen Roedding, was my teacher, and I am now offering classes on our local evening school and also special courses.
I'm especially interested in Flanders lace, i.e. Binche and Modern Flanders, but of course also the Danish Tonder lace has my interest besides Bedfordshire and much others.

About Arne - A lace story!
Already when I was 12-13 years old, I was presented to a lace pillow. I was asked if I would like to have the pillow and instruction in using it. Probably I had brought too many things home at that time, anyhow I could understand that it would not be very sensible to bring home a lace pillow at that time - so unfortunately it never came off.
My Grandmother and my Father had very bullet proof rules for, what I could and what I could not bring home.
Next time I was presented to a lace pillow I was in the mid forties, and everything was much easier.
I'm not making very much lace, but the interest is growing. Especially the interest for the technique itself and the tools, but also the lace history and the way the lace technique has evolved.
My production is still not very big, mostly because my reumatism sometimes do that I cannot use my fingers - but then I read the more. Especially the Internet has become a source of information - both good and bad information. I also love to "look" at lace......
Moreover I think that "Show Lacing" is a very good way of getting to talk to people who are interested in lace.
My favourites are: Schneeberger, Idrija, Russian, Czech, Picture, Free and experimental types of lace.

About us!
Some are computer nerds!
Others are lace nerds!
We are both.
Here is a photo of both of us, standing on the Karl's-bridge in Praha, Czech Republic.
Why nerds?
Yes, because we always find something lace related when we are on holiday, or maybe just in another part of Denmark.
Vacation year 2000. We were in Erzgebirge, Germany (Schneeberg, Annaberg, Schwarzenberg and Königswalde) and we succeeded in seeing lots of lace.......
In Praha we saw mostly buildings and Art Nouveau - but then we drove to Vamberk in the eastern part of the Czech Republic, and there we saw ........ yes, LACE.


"Kniplerier"© - www.kniplerier.dk